Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Arhiva

1 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont industrijskog koloseka u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 1197/2013
2 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini za TENT A, TENT B, TEK i TEM u okviru projekta Tekuće održavanje, korporativni poslovi za 2013-u godinu (JN ZSU 703/2013)
3 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rezervoar kondenzata toplifikacije Obrenovca (JN NN 20156/2012)
4 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga usluge čišćenja i pranja mazutnog postrojenja TENT A i B u okviru projekta tekuće održavanje, TENT B, TENT A za 2013. godinu JN ZSU 799/2013,1166/2013
5 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: zupčasta spojnica ENP 180 t/h u okviru projekta Tekuće održavanje, TE Kolubara za 2013-u godinu (JN NN 1009/2013)
6 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Hidraulički agregatu okviru projekta Osnovna sredstva, TE Kolubara za 2013-u godinu (JN NN 736/2013)
7 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara skretnički delovi u okviru projekta Tekuće održavanje, Železnički Transport za 2013. godinu (JN NN 1082/2013)
8 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara aditiv za mazut na bazi bakra u okviruprojekta Ostale usluge i matr. rashodi, TENT Bza 2013. godinu JN NN 1136/2013
9 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: Servisiranje protiv požarne opreme (aparati, creva, hidranti, itd.) (JNZSU 765/2013)
10 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga čišćenje taloga iz sabirnih jama i obodnog kanala JN ZSU 1151/2013
11 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku po partijama za nabavku dobara tehnički gasovi i freon (JN 93/2013,99/2013,685/2013,689/2013,806/2013,919/2013,1160/2013)
12 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge angažovanje autodizalice nosivosti 40t za demontažu i montažu opreme u okviru plana Standardnog remonta (JN broj 978/2013)
13 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: servisiranje sistema ventilacije i opreme JN ZSU 1024/2013
14 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga gumiranje opreme u HPV, HPK u 2013. godini JN ZSU 20160/2012
15 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara kišni top i prskač za vodu JN NN 95/2013
16 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge remont, kontrola i podešavanje ventila sigurnosti i regulatora pritiska, provera zaptivenosti i čvrstoće instalacija vodonika i tečnog naftnog gasa u okviru plana Standardni remont TE
17 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge usluga čišćenja objekata TE „Kolubara" blokva A1-A4, ručno i mašinskim usisavanjem u okviru plana ostale usluge i materijalni rashodi, tačka 9.1.14.2000.001.001. JN broj 76/2013
18 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga godišnji ugovor za pregled, atestaciju i izdavanje Stručnih nalaza za dizalična sredstva TENT B za 2013. godinu JN ZSU 931/2013
19 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga ronilački radovi u 2013. godini JN ZSU 20167/2012
20 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge remont i podešavanje ventila sigurnosti sa oprugom na kotlovima K1, K3, K4, K5 i K6, na mestu ugradnje u okviru plana Standardni remont TE Kolubara A JN broj 788/2013
21 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: isporuka viseće radne platforme u okviruprojekta Osnovna sredstva, TE Kolubaraza 2013-u godinu (JN NN 702/2013)
22 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga – usluge praćenja kvaliteta vode za piće u okviru projekta ostale usluge i mat. rashodi TENT B za 2013-u godinu JN ZSU 789/2013
23 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka vodenih topova i rasprskivača u okviru projekta Standardni remonti TE Nikola Tesla B – zajednička postrojenja za 2012. godinu JN 20311/2012
24 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Rezervni delovi za kompresore regulacionog vazduha u okviru projekta Standardni remonti, TE Nikola Tesla B - agregat 1, TE Nikola Tesla B - agregat 2 za 2013. godinu (JN 191/2013)
25 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara voda za piće (JN NN 569/2013)
26 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka semenskog materijala u okviru projekta tekuće održavanje Korporativni poslovi za 2013. godinu JN NN 615/2013
27 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara mehaničke zaptivke za pumpe mazuta visokog pritiska sa setom pripadajućih O – ringova i mhaničke zaptivke za uljne pumpe VDG-a u okviru projekta tekuće održavanje TENT B za 2013. godi
28 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga investiciona opravka el. lok. 443-01, u okviruprojekta Nestandardni remonti @ T TENT – vučna i vučena sredstva za 2013. godinu (JN ZSU 20259/2012)
29 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga redovno odmašćivanje i čišćenje prostorija menze u TENT B u okviru projekta Tekuće održavanje, TENT B za 2013. godinu (JN ZSU 208/2013)
30 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga reparatura utrobe reduktora transportera T2 u okviru projekta Standardni remonti TE Nikola Tesla B – zajednička postrojenja za 2013. godinu (JN ZSU 20268/2012)
31 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont duplog lezaja mlina N.90.60 u okviru projekta nestandardni remont za 2013. godinu (JN ZSU 20238/2012)
32 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku GPO, objekti TENT-A staklorezački radovi (JN ZSU 32/2013)
33 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga tekuće i redovno održavanje sistema za kontinualno merenje emisije zagađujućih komponenti u okviru održavanja TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 972/2013
34 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: servisiranje kompresora u okviru projekta Tekuće održavanje, TE Morava za 2013-u godinu JN ZSU 557/2013)
35 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga građevinski infrastrukturni cevovodi održavanje funkcionalnosti JN ZSU 121/2013
36 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara gorionici tečnog goriva kotla 5 u okviru plana investicija za 2013. godinu (15.1) JN broj 0371
37 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara grafitni klizači i četkice za el. lok. serije 441 u okviru projekta tekuće održavanje Železnički transport za 2013. godinu JN NN 920/2013
38 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova zamena podzemnog kablovskog voda za napajanje trafostanice 6/0,4 kV u železničkoj stanici Vreoci prema idejnom projektu (Energoprojekt – Entel a.d broj 03-EN/13) JN ZSU 959/2013
39 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge ispitivanje uzoraka cevnog sistema kotla 6 u okviru plana Standardni remont TE Kolubara A – agregat 5 JN broj 923/2013
40 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku po partijama za nabavku dobara gorivo za motorna vozila (evidencionim karticama) JN NN 84/2013, 700/2013, 730/2013, 894/2013
41 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara kolosečni pribor JN NN 20247/2012
42 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara mostovski i pružni pragovi, zaptivne cvikle JN NN 20237/2012
43 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont i podešavanje ventila sigurnosti u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 311/2013
44 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: servis i baždarenje ventila sigurnosti TENT A JN ZSU 20175/2012, 20222/2012, 20318/2012
45 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga usluge redovnog i interventnog održavanja vozila u garantnom i vangarantnom roku JN ZSU 364/2013
46 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga prelivanje i obrada uljnih vodoničnih brtvi i izrada novih košuljica ležajeva u okviru projekta Tekuće održavanje, TE Morava za 2013-u godinu JN ZSU 317/2013
47 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: elektromotor 500 kW JN NN 166/2013
48 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka kapacitivnog merača nivoa ulja u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 388/2013
49 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka keramičkih čaura u okviru tekućeg održavanja TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 20307/2012
50 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka regulacionog aktuatora u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 382/2013
51 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara delovi kočne opreme za vagone i lokomotive JN NN 796/2013
52 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka mineralnog đubriva JN 587/2013
53 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge čišćenje unutrašnje površine cevi izmenjivača toplote, hemijski i mehanički na TP1, TP2, TP3 i TP5 u okviru plana Standardnog remonta JN broj 301/2013
54 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: prolećno i jesenje mašinsko regulisanje koloseka i skretnica na mreži pruga TENT d.o.o. u okviru projekta Standardni remonti, ŽT TENT pruga i prižni uređaji za 2013-u godinu JN ZSU 8
55 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge čišćenje pogona pomoćnih postrojenja – kanala, bunkera, jama, rezervoara u okviru plana Standardnog remonta JN broj 347/2013
56 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga usluge održavanja čistoće u 2013. godine u okviru projekta Tekuće održavanje, TENT A za 2013-u godinu JN ZSU 20126/2012
57 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara – nabavka pužastih opruga za potrebe održavanja lok. i vagona u okviru projekta tekuće održavanje, železnički transport; Standardni remonti, TT TENT – vučna i vučena sredstva za 2013.
58 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara – novo sanitetsko vozilo 2200 cm3 – 1 kom. (JN 9793/12)
59 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara mlinske poluge prema crtežu br. 0-01-01-008 u okviru projekta Standardni remonti, TE Kolubara A – agregat 2, TE Kolubara A agregat 3; tekuće održavanje, TE Kolubara; Standardni remont
60 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga – izrada projekata: Prvi deo: Idejni projekat integrisanog telekomunikacionog sistema za Železnički transport TENT d.o.o. Drugi deo: Glavni projekat rekonstrukcije telekomunikacione i
61 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge usluge praćenja kvaliteta vode za piće u pogonu za proizvodnju vode za piće u Velikim Crljenima u mesnoj vodovodnoj mreži i u bazenu Sportsko rekreativnog centra u Velikim Crljenima..
62 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga ispitivanje elektroenergetske opreme i postrojenja TE Kolubara u okviru Plana standardnog remonta za 2013. godinu JN broj 392/2013
63 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga ispitivanje električne zaštite elektroenergetskog postrojenja 110kV i 35kV u okviru Plana standardnog remonta za 2013. godinu JN broj 484/2013
64 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara energetski suvi transformator 1600 kVA JN NN 20257/2012
65 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: čišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjaka u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN 61/2013
66 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga revizija i ispitivanje PCB transformatora u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 270/2013
67 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rezervni delovi ventilatora dimnih gasova u okviru tekućeg održavanja TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 20276/2012
68 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001485/12
69 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga – remont – glavna opravka elektro lokomotive 441-01 (JN ZSU 20149/2012)
70 Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Nikola Tesla, Prequalification Document - Clarifications no. 2
71 Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Nikola Tesla, Prequalification Document - Clarifications
72 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga snimanje i dopuna katastarskog plana za potrebe uknjižbe i legalizacije objekata na TENT A, TENT B i ŽT JN broj 000801
73 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge Prelivanje kliznih ležajeva belim metalom TA1 32 MW u okviru plana Tekuće održavanje, TE Kolubara tačka 2.1.14.2000.087.006 u poziciji Nestandardni remonti TE Kolubara A – agregat
74 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga na održavanju mreže železničkih pruga industrijske železnice TENT d.o.o. za 2013-u godinu ZSU - 20093
75 JAVNI POZIV ZA PREDKVALIFIKACIJU
76 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku: usluga održavanja zelenih površina i saobraćajnica u krugu TENT B u okviru tekućeg održavanja TENT B za 2012/2013. godinu (JN 6531/B)
77 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge nega i oplemenjivanje zelenih površina i održavanje komunalne higijene u krugu, naselju i postrojenjima TE Kolubara, Veliki Crljeni u okviru plana ostalih usluga i materijalnih...
78 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara prese za toplu vulkanizaciju sastava transportne trake JN 17016/1B
79 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara samohodna makazasta platforma na el. pogon - nosivost 450 kg JN broj 9557/12
80 PUBLIC INVITATION for submission of Bids for the open procurement procedure for procurement of transmission system for balancing and vibrodiagnostic PP N.N 9451/12
81 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuprenosnog sistema za vibrodijagnostiku i balansiranje JN N.N 9451 /12
82 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001370/12
83 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuradova na rekonstrukciji putnog prelaza za 2012. godinu (JN ZSU 002602 /12)
84 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga – oskultacija deponija pepela i šljake TENT B tehnološka merenja, vizuelna osmatranja hidrometrijska merenja, geomehanička ispitivanja geodetska snimanja, izrada mesečnog izveštaja
85 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: rezervni delovi buldozera „Huta Salowa Wola" TD25-E u okviru remonta i tekućeg održavanja TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 134/12 - 30946
86 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: automatski filter za tehničku vodu u okviru nabavke osnovnih sredstava TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 133/12 - 30947
87 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku JN ZSU 0360
88 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku izrada glavnog projekta, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i baždarenje opreme za kontinualna merenja emisije u TE „Kolubara" A3 i A5 JN ZSU 003651
89 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku jednopolnih vakuumskih prekidača JN – 9469/12
90 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga preuzimanje i zbrinjavanje industrijskog otpada iz TENT d.o.o. Obrenovac u 2012. godini, po partijama (JN ZSU 002182/12, 002183/12)
91 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga oskultacija deponije pepela i šljake TENT-a A (JN -003815)
92 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku izrada glavnog projekta, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i baždarenje opreme za kontinualna merenja emisije u TE „Kolubara" A3 i A5 JN ZSU 003651
93 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku jednopolnih vakuumskih prekidača JN – 9469/12
94 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara pulvis masa u okviru nabavki za A5 – tekuće održavanje, pozicije 1.4 (JN broj 0318)
95 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara suvi transformator 6/04 kV i dvopolno izolovani naponski transformator 6 kV okviru nabavki investicije, pozicije 15.17 (JN broj 0283)
96 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku železničkih pragova JN – 9564/12
97 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga pomoćnih poslova na deponiji pepela i šljake-rad u smeni (JN 6494/B)
98 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge izrada Glavnog projekta: Smanjenje buke u TE Kolubara, Veliki Crljeni u okviru plana investicija za 2012. godinu – pozicija 15.34 (JN broj 6205)
99 Radovi na korišćenju šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja za GJ Volujak (uređivanje, zaštita, seča, pošumljavanje i gajenje šume) na površini od 7,51ha u okviru plana zaštite i unapređenja životne sredine za 2012. godinu – pozicija 22 (JN broj 6208)
100 Popravka cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom za sistem grejanja u okviru plana remonta ZP za 2012. godinu – pozicije 16.1 i 16.2 (JN broj 00707)
101 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 000093/12
102 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: nova putnička vozila 1400 cm3 – 2 kom. JN broj 9526/12
103 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuprenosnog sistema za vibrodijagnostiku i balansiranje JN N.N 9454 /12
104 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku delova za održavanje signalno – sigurnosnih uređaja na prugama TENT ŽT JN – 9475/12
105 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara viljuškar čeoni nosivost 8t JN 9054/12
106 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara trofazni agregat 7 kVA u okviru nabavki investicije, pozicije 15.17 (JN broj 0238)
107 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont industrijskog koloseka u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 110/12 - 20156
108 JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge – radovi na korišćenju šuma prema posebnoj osnovi gazdovanja za GJ Volujak (uređivanje, zaštita, seča, pošumljavanje i gajenje šume) na površini od 7,51 ha u okviru plana zaštite...
109 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga po ZSU 001366-12-JM
110 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku pužastih opruga za lokomotive i vagone JN – 9432/12
111 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge izrade sistem monitoringa energetskih transformatora u okviru remonta bloka B1 JN 6473/B
112 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku bandaža za vagonske osovine JN – 9333/12
113 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: inhibitor korozije i taloženja kamenca u okviru nabavki za 2012. godinu, pozicija 36 zajedničke nabavke (JN broj 0200)
114 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga adaptacije sistema nadzora i upravljanja postrojenjima za odmrzavanje železničkih kola na industrijskoj železnici TENT d.o.o. u 2012. godini JN ZSU 001569 /11
115 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nov buldozer 380-450 KW - 1 kom. NN 9065/12
116 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Prese za toplu vulkanizaciju sastava transportne trake (JN 16669/1B)
117 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda usluga redovnog prevoza zaposlenih, prevoz smenskog osoblja
118 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku skretničkih delova JN – 9303/12
119 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku grafitnih klizača i grafitnih četkica za elektro lokomotive – JN – 9332/12
120 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara aluminijum sulfat (tehnički) u okviru nabavki za 2012. godine pozicija zajedničke nabavke, tačka 3.3 JN broj 0151
121 JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga adaptacija razvodnog postrojenja 0,4kV prelazne zgrade 1 na dopremi uglja u okviru plana investicija za 2012. godinu, pozicija 15.22 JN broj 000960
122 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga angažovanje građevinske mehanizacije u TE Kolubara, Veliki Crljeni u okviru Plana nabavke za 2012. godinu tekuće održavanje, pozicija 1.22 JN broj 6191
123 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nova putnička vozila 1600 cm3 – 2 kom. JN 9125/12
124 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara izrada i isporuka vratila mlina čekićara Ø535h5130, prema crtežu broj F3E14994b u okviru nestandardnog remonta A3, pozicija 3 (JN NN 0126)
125 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku delova kočne opreme za lokomotive i vagone JN – 9305/12
126 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku: Usluga mehaničkog i hemijskog čišćenja naslaga mazuta i pranja mazutnog postrojenja na lokacijama TENT A i TENT B, sakupljanje, transport i konačno zbrinjavanje otpada nastalog nakon ...
127 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge Studija opravdanosti sa idejnim projektom zamene cevovoda visokog pritiska bloka A5u okviru plana investicija za 2012. godinu
128 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda U otvorenom postupku za nabavku dobara – sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu po partijama
129 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku rezervnih delova za kontaktnu mrežu – JN – 9290/12
130 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Energetski suvi trofazni transformator 1600 KVA, DYN5, 6000+2x2,5%/400/231V JN 9265/12
131 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: tehnički gasovi i vodonik (JN br. 8674/11,16695/1B, 0027-TEK, 0658-TEK, 004378,20062/2012-TEM)
132 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga: remont pretovarnog mosta broj 3 u okviru Plana nestandardnih poslova za 2012. godinu remont ZP, pozicija 1.2 (JN broj 1011)
133 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku radova: čišćenje kanala „Bare" od stacionaže km 0+817 do km 1+610 u okviru plana investicija za 2012. godinu, pozicija 15.36. (JN broj 3854)
134 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Stabilni vijčani kompresor u okviru nabavke osnovnih sredstava TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 33/12 – 10332
135 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga angažovanje akreditovane kontrolne organizacije na poslovima kontrole opreme i delova, kao i za nadzor i koordinaciju u radu na zavarivanju u okviru tekućeg održavanja TENT B, remont
136 JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Rezervni delovi ventilatora dimnih gasova u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 36/12 - 10163
137 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: kancelarijski nameštaj, prema tehničkoj specifikaciji u okviru nabavki osnovnih sredstava, pozicije 2.15, 2.16 i 2.17 (JN broj 0013)
138 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku kolosečnog materijala JN – 9225/12
139 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Lična zaštitina oprema (obuća)
140 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku železničke građe i pragova JN – 9162/12
141 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: čišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjaka u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 20/12 – 8924
142 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: Održavanje kruga TE „Morava" Svilajnac u okviru ostalih usluga i materijalnih rashoda TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 24/12 – 9851
143 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova poZSU 100956/6400-1B-JM -ZM
144 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: tri putnička vozila (JN 16728/1B)
145 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku kompletnih osovinskih slogova i osovinskih trupaca po partijama remont ŽT TENT za 2011. godinu (JN N.N 9116 /12)
146 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: garderobni dvodelni metalni ormani, arhivski metalni ormani, stolice, kancelarijske fotelje i pokretni radni sto u okviru nabavki osnovnih sredstava, pozicije 2.15, 2.16 i 2.17
147 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara po partijama: Pumpe – cirkulacione, hemijske, bunarske - 26 kom. (JN 8780,8949,9020/11)
148 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: nabavka kondenzatorskih cevi u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 19/12 - 8292
149 ODLUKU o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara – građevinske mašine – viljuškari (JN 7959/11, 8034/11, 0205 i 04/20/DP)
150 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga na održavanju kanalizacionih, drenažnih i drugih instalacija u okviru građevinskog održavanja blokova B1 i B2, pomoćnih objekata, radničkog naselja i deponije pepela TENT-a B u ok
151 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova na rešetanju tucaničkog zastora na industrijskoj železnici TENT d.o.o. za 2012. godinu ZSU–002530
152 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 009371
153 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova na dogradnji, nadziđivanju i rekonstrukciji postojećeg objekta broj 915 (bivše skladište za potrebe ONO) u krugu TENT B na katarstarskoj parceli broj 95/1 KO Ušće
154 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga preventivno servisiranje sistema za gasno hlorisanje u pogonu prerade vode za piće i Sportsko rekreativnog centra-bazena u Velikim Crljenima
155 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rashladni agregat za hladnu vodu JN broj 9095/12
156 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji 4-tog drenažnog sistema na kaseti 2 deponije pepela i šljake TENT A JN broj 001330/12