PROGRAM MONITORINGA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PROGRAM MONITORINGA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Projekat monitoringa definiše program monitoringa za svaku komponentu životne sredine posebno, odgovarajuće zakonske osnove koje se odnose na postupke uzorkovanja i monitoringa, metode izvođenja monitoringa, lokacije mesta za uzorkovanje, vreme uzorkovanja i vremensku dužinu uzorkovanja i trajanje monitoringa.

U TE „Nikola Tesla" u Obrenovcu vrši se sledeći monitoring čije rezultate, ovo preduzeće, redovno dostavlja nadležnom organu za zaštitu životne sredine:

• kontinualna merenja emisije štetnih i opasnih materija u vazduh

• merenja kvaliteta voda (otpadnih, rashladnih, površinskih i podzemnih voda)

• merenje kvaliteta zemljišta

• merenja buke (dnevna i noćna)

• merenja radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini,

• monitoring otpada.

MONITORING KVALITETA VAZDUHA

Praćenje kvaliteta vazduha u okolini TE „Nikola Tesla" A i B se vrši u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha(Sl.Glasnik RS br.11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br.75/10).

Rade se :

1. Merenja vrenosti ukupnih taložnih materija na 18 mernih mesta u okolini TE. Uzorkovanje se vrši jednom mesečno.

2. Merenja koncentracije sumpordioksida vrši se na četiri merna mesta u okolini TE A i B. Uzorkuje se 24 časovnim osmokanalnim uzorkivačem.Uzimanje uzoraka se vrši na svakih 8 dana.

Merenja obavljaju ovlašćene laboratorije–eksterno i sastavljaju mesečne i godišnje izveštaje. Monitoring kvaliteta vazduha se radi i interno, po sličnom programu na većem broju mernih mesta.

MONITORING OTPADNIH VODA

Eksterna kontrola voda vrši se prema Programu praćenja uticaja otpadnih voda TE „Nikola Tesla" A i B na površinske i podzemne vode.

Vrše se sledeća ispitivanja:

1. Ispitivanje uticaja otpadnih voda deponije pepela i ostalih voda na recipijent

2. Ispitivanje uticaja otpadnih voda deponije pepela na kvalitet podzemnih voda

3. Ispitivanje kvaliteta voda seoskih bunara

4. Ispitivanje efikasnosti uređaja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda

Uzorkovanje se vrši četiri puta godišnje. Tom prilikom se rade hemijsko–fizičke, mikrobiološke i radiološke analize uzoraka.

KONTROLA RADIOAKTIVNOSTI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

Uzorkovanje i analizu rade ovlašćene laboratorije. Uzorci se uzimaju jedanput u toku godine.

Vrše se sledeća merenja:

1. Gama spektrometrijska analiza

2. Ukupna α i β aktivnost

3. Jačina ambijentalne doze gamazračenja sa istovremenim merenjem u vazduhu 1 m iznad tla

Uzorkuju se ugalj sa dodavača, elektrofilterski pepeo i šljaka, pepeo sa deponije, biljne kulture, zemljište i vode, površinske i otpadne.

MERENjE NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI TENT

Program merenja nivoa buke u okolini TE „ Nikola Tesla" je u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. Glasnik RS br. 36/09) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. Glasnik RS br75/10).

Određuje se merodavni nivo buke, preko izmerenih ekvivalentnih nivoa i eventualnih dodataka nivou u zavisnosti od vrste posmatrane buke (istaknuti ton, impulsi ili druge akustičke informacije).

Merenja se vrše na četiri merna mesta u okolini svake elektrane, u dva perioda: zimskom i letnjem.

KONTROLA ZEMLjIŠTA

Kontrola se vrši kroz program Kontrola uticaja deponije pepela i šljake TENT na zemljište i vode melioracionih kanala.

Merenja se vrše 2 puta godišnje, 1 u vegetacionom i 1 u vanvegetacionom periodu.

Rade se:

1. Hemijske analize i mehanička svojstva pepela sa deponije i zemljišta u neposrednoj okolini (1-5km). Broj mernih mesta je 20.

2. Hemijske analize voda iz melioracionih kanala , na 6 mernih mesta

MONITORING OTPADA

Zakonska obaveza operatera je da vodi dnevnu i godišnju evidenciju nastalog, privremeno skladištenog i otpada predatog na zbrinjavanje ili za prodaju. Evidencija se vrši na osnovu dostavljenih dokumenata, Zapisnika o nastanku otpada. Takođe se vrše i vizuelne kontrole postupanja sa otpadom.

Ispitivanje otpada vrše ovlašćene organizacije za ispitivanje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i na osnovu fizičko–hemijskih analiza izdaju Izveštaj o ispitivanju otpada obavezan za sav otpad koji se u Katalogu otpada vodi kao opasan ili potencijalno opasan. Kretanje neopasnog otpada prati Dokument o kretanju otpada, a kretanje opasnog otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada, koji se dostavlja Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.