Integrisani sistem menadžmenta

Termoelektrane „Nikola Tesla" u sistemu „Elektroprivrede Srbije" su uspostavile i primenile četiri međunarodna standarda: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.

Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001, dobijen je 2005. i na svake tri godine se vrši sertifikaciona provera i produžava njegova važnost.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), prema zahtevima standarda ISO 14001:2004, dobijen je 2008. Resertifikacija se vrši svake treće godine. Uspostavljanjem ovog sistema i aktivnostima koje je Ogranak TENT preduzeo i preduzima na očuvanju životne sredine, pokazuje da je privržen smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i poštovanju svih relevantnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS), prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, dobijen je u julu 2010. Uvođenjem ovog sistema  TENT je pokazao koliku važnost pridaje zaštiti zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih. Resertifikacija standarda OHSAS se obavlja svake treće  godine.

Sertifikat za sistem menadžmenta energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001 dodeljen je ogranku TENT JP "Elektroprivreda Srbije" 2018. godine. Ogranak TENT je time pokazao da se, uporedo sa obezbeđivanjem pouzdane i kontinuirane proizvodnje, uspešno bavi energetskom efikasnošću i uštedom energije. Resertifikacija je svake treće godine.

Sva četiri sistema u Ogranku TENT objedinjena su u integrisani sistem menadžmenta. U skladu sa usvojenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001, TENT nastoji da uspostavljene sisteme menadžmenta stalno unapređuje, a dokaz za to su uspešni rezultati koje postiže i priznanja koja dobija.